Mobile menu

تلفن:   44531687 21 98+تلفن:   44531687 21 98+

در سیستم های اسپرینکلر مدل خشک ، تمامی شبکه لوله کشی بعد از شیر مدل خشک با هوای خشک یا نیتروژن تحت فشار مشخصی قرار داده شده است